Regulamin
 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, określający zasady, którymi kieruje się Sprzedawca celem zapewnienia ochrony danych Klienta;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Medverita .
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: medverita.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Sprzedający - Paulina Schroeder prowadząca zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą Paulina Schroeder Medverita Group, ul. Smolki 5/5 30-513 Kraków NIP: 676-236-17-16, REGON: 122982879, Tel. + 48 884 871 915;
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • 2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem medverita.com.pl.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym medverita.com.pl, jest Sprzedawca.

Adres korespondencyjny Sklepu to: Paulina Schroeder Medverita Group, ul. Smolki 5/5 30-513 Kraków. Adres poczty elektronicznej Sklepu to info@medverita.com.

Sprzedający świadczy Klientom usługi określone w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych. Klienci mają w każdym czasie dostęp do niniejszego Regulaminu, mogą go swobodnie pobierać i sporządzać jego wydruki.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady i tryb zawierania z Klientem umowy na odległość;
 • zasady i tryb wykonania przysługującego Klientowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza uprzednią akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie przez Kupującego pola wyboru dostępnego w Sklepie Internetowym.

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w jej ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (cookies), o których mowa w niniejszym Regulaminie poniżej.

 • 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji albo po zarejestrowaniu.

Rejestracja Klienta polega na utworzeniu Konta w Sklepie (Konto), którego założenie jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga:

 • podania aktywnego adresu e-mail,
 • wyboru loginu,
 • wyboru hasła,
 • zaakceptowania Regulaminu,
 • umożliwienia przeglądarce, z której korzysta Klient, akceptacji plików cookies.

Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login i hasło wskazane podczas rejestracji.

Podczas zakładania Konta, Klient wskazuje i zapisuje na Koncie dane do wysyłki:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo), numer telefonu w przypadku Klientów będących konsumentami;
 • firma, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu w przypadku Klientów dokonujących zakupów na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zatwierdzenie wyżej wskazanych danych stanowi oświadczenie Klienta, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Klienta.

Klient nie dokonujący rejestracji może dokonać Zamówienia wypełniając formularz Zamówienia dostępne na stronach Sklepu Internetowego. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Klient odpowiada za podanie prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego.

W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia bez rejestracji Sprzedający może odmówić zrealizowania go w przypadku: nieprawidłowego bądź niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia), nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”.

 • 4. Prawa i obowiązki Stron

Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu Internetowego.

Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Klient w przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji jest zobowiązany do ich zaktualizowania na swoim Koncie. Konsekwencje braku aktualizacji, w szczególności wysyłka zamówionego Towaru na nieaktualny adres, obciążają Klienta.

Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła dostępu do Konta.

Klientowi nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Klient zobowiązuje się także do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 • 5. Działanie Sklepu Internetowego

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych, o których Sprzedający informuje na stronach Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.

Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ewentualna wysyłka towaru za granicę wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków z Klientem. Klient może również osobiście odebrać zamówienie pod adresem: ul. Smolki 5/5 30-513 Kraków. Cennik dostawy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Sprzedający prowadzi detaliczną sprzedaż Towarów przedstawianych na stronie Sklepu.

Wizerunki Towarów zamieszczone na stronie Sklepu mogą w nieznacznym stopniu różnić się od produktów oryginalnych.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny Towarów i dostawy mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Informacja o cenie podawana w Sklepie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów przedstawianych na stronie Sklepu, co nie wpływa jednak na wykonanie Zamówień przyjętych do realizacji.

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem on-line za pośrednictwem systemu płatności PayU,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
 • przy odbiorze (za pobraniem; niedostępne w przypadku dostawy zagranicznej);
 • gotówką (przy odbiorze osobistym);

Dane do przelewu są następujące: Paulina Schroeder Medverita Group - ul. Smolki 5/5 30-513 Kraków  Bank Ing Sląski nr konta: 21 1050 1445 1000 0091 4895 6635.

W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu Klient powinien podać numer Zamówienia.

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, Towar wydawany jest w siedzibie Sklepu, po uregulowaniu ceny i weryfikacji poprawności danych Kupującego.

W przypadku płatności kartą płatniczą lub za pomocą systemów płatności elektronicznych Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez tych operatorów i będzie się do nich stosował.

Sprzedający wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT, w zależności od opcji wybranej podczas dokonywania Zamówienia.

 • 6. Zawarcie umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Klient.

Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem posiadającym Konto, jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 • podać dane wymagane do rejestracji Konta oraz dane do wysyłki;
 • zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.

Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:

 • wybrania Towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego poprzez dodanie ich do koszyka (wybranie przycisku „Do koszyka”); wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
 • zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
 • dokonania Zamówienia według wytycznych formularza zamówień na stronie internetowej sklepu. Dokonanie Zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.

Zarówno przed, jak i po dokonaniu przez Kupującego Zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:

 • zamówione towary;
 • jednostkowe ceny oraz łączna cena zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów;
 • wybrany sposób płatności;
 • wybrany sposób dostawy;
 • numer zamówienia;
 • wybrana opcja: paragon fiskalny lub faktura VAT.

Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Klienta.

Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze, po czym wygasa.

W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail celem:

 • potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia;
 • odmowy przyjęcia Zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy;
 • przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku Towaru w magazynie bądź u dostawcy. Do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmienionej oferty w terminie 3 dni roboczych, oferta wygasa i nie dochodzi do zawarcia umowy.

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar pozbawiony wad.

 • 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego, bądź przesłane drogą elektroniczną na adres info@medverita.com. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle mu niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Klienta.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedający zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klient dodatkowych kosztów dostawy Towaru.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Klient skorzystał przy regulowaniu należności za zamówiony Towar, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Klienta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub w formie przekazu pocztowego.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do odesłania na własny koszt Towaru na adres

Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany Towar winien być czysty i zapakowany w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniami.

Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem nie usunięcia oryginalnego opakowania towaru w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta.

 • 8. Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail

Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty e-mail.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Klientów.

Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Klienta, który założył Konto i wyraził zgodę na jego otrzymywanie lub się do niego zapisał poprzez formularz dostępny na stronie medverita.com.pl.

Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres info@medverita.com bądź korzystając z linku dostępnego w wysyłanych przez sklep treściach.

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Każdy „Newsletter" lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera informację o nadawcy, określenie treści wiadomości w polu „temat” oraz informację o sposobie rezygnacji z jego otrzymywania.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie „Newslettera” nie jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 • 9. Reklamacje dotyczące Towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Jeżeli Towar ma wadę Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego

Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

Jeżeli Klient złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ustępach poprzedzających, a Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Klienta zostało uznane przez Sprzedającego za uzasadnione.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, jej zgłoszenie może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym na pod adresem info@medverita.com zawierającym:

 • imię i nazwisko (nazwę) Kupującego
 • numer zamówienia;
 • opis niezgodności Towaru z umową bądź rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
 • datę zakupu.

Reklamacje można składać mailowo na adres e-mail: bądź na adres: info@medverita.com Paulina Schroeder Medverita Group, ul. Smolki 5/5 30-513 Kraków.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi koszt odesłania wadliwego Towaru na adres Sprzedającego.

W sytuacji uszkodzenia Towarów w transporcie przez Sprzedający prosi o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Sprzedającego o zaistniałym fakcie mailowo pod adresem e-mail: info@medverita.com. Jeżeli charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia wspomnianego protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez Klienta.

 • 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do usług świadczonych drogą elektroniczną należy utrzymywanie Konta Klienta.

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres: info@medverita.com

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji bądź charakter korzystania z Konta przez Klienta jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego bądź zakłóca jego funkcjonowanie;
 • prawidłowość podanych przez Klienta danych budzi uzasadnione wątpliwości, których nie uda się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Klientem;
 • Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności;
 • Klient w sposób uporczywy bądź rażący narusza postanowienia Regulaminu;
 • Sprzedający zawiesza bądź kończy prowadzenie działalności gospodarczej.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja Klienta jest możliwa za uprzednią zgodą Sprzedającego.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obydwu Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba że obydwie Strony zadecydują inaczej. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa wyżej, wynosi 14 dni.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

 • 11. Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

Korzystając z usług świadczonych przez Sklep Internetowy wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep Internetowy;
 • przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep Internetowy oraz w celach statystycznych.

Przy rejestrowaniu Konta bądź dokonywaniu Zamówienia bez rejestracji z poziomu strony internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy.

Podczas zakładania Konta Klient podaje następujące dane osobowe:

 • login – którym Klient będzie posługiwał się podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 • swój adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest też podanie przez Klienta:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica wraz z numerem budynku i mieszkania, państwo);
 • numeru telefonu;
 • swojego adresu poczty elektronicznej.

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją Zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.

Klientowi przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej info@medverita.com odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Klienta.

Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Sprzedającego danych Klienta i zaprzestając przetwarzania jego danych osobowych. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.

Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:

 • adres IP;
 • wywołany adres internetowy (URL);
 • adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony Sklepu;
 • rodzaj przeglądarki, z której Klient korzysta;
 • innych informacji transmitowanych protokołem http.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na urządzeniu, którego Klient używa do korzystania ze Sklepu Internetowego, informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.

Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:

 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klientów;
 • tworzenia statystyk;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Wskazane w ustępie 11. informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji urządzenia, którego używa do przeglądania Sklepu Internetowego, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

Klient ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

Klient ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Klienta.

 • 12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie Sklepu Internetowego. O każdej zmianie oraz wynikającej z tego możliwości wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia

Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium